Apps til folkekirken

Hent app'en "Kirkekalender" og få let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer. App'en viser som standard kirker i en radius af 10 km fra den adresse du står på

"Kirkekalenderen" giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke.

App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark.

Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet.

Kirkekalenderen henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk

Læs mere om Kirkekalenderen på App Store

Læs mere om Kirkekalenderen på Google Play

Mejlby kirke

Kirken, du træder ind i, er det hidtil sidste led i en lang kæde af ombygninger, restaureringer og daglig vedligeholdelse. Den oprindelige romanske kvaderstenskirke blev bygget i slutningen af 1100 tallet og bestod af skib og kor og apsis. Den havde bjælkeloft og to døre: Mandsdøren i syd, kvindedøren i nord. Begge portaler blev udsmykket med bemalet granitskulptur, så det dengang har været nemmere at aflæse billederne, end det er i dag. Midt mellem de to døre stod dengang døbefonten, også med bemalet granitskulptur. Stenmesterens kendingsmærke er tovsnoningen. Skibet var i øvrigt uden inventar bortset fra et Maria-alter til venstre for triumfbuen, og et alter for kirkens nu ukendte værnehelgen til højre, dér hvor nu prædikestolen er. I triumfbuen har lægmandsalteret stået med et stort krucifi x oppe i selve buen. I apsisbuen stod det mindre højalter.

I 1300 tallet blev det moderne at fjerne kirkernes bjælkeloft og bygge mustenshvælvinger ind i stedet for (››Middelalderens byggeskandale‹‹). Det er også sket i Mejlby kirke. Samtidig blev kvindedøren muret til og et bindingsværksvåbenhus bygget til mod syd, udenfor mandsdøren.

Efter reformationen i 1536 fjernede man de to sidealtre, installerede prædikestol og bænke, fl yttede lægmandsalteret og krucifi xet op i apsis og døbefonten op under triumfbuen.

I slutningen af 1800 tallet var kirken så faldefærdig på grund af de gotiske murstenshvælvingers uoverensstemmelse med de romanske kvaderstensmure, at man besluttede at bryde skibet ned til grunden og bygge det op igen af de samme kvadersten. Dette blev udført i 1874. Bjælkeloftet blev genetableret, den tilmurede kvindedørs portal blev genindsat og kan ses udvendig, mandsdøren og våbenhuset blev sløjfet. Våbenhusets bindingsværksbjælker blev genanvendt som gulvbjælker. I nord- og sydvæg blev etableret nye, store vinduer. På vestgavlen blev bygget et kvaderstensvåbenhus med mandsdørens gamle granitportal som indgang. Øverst på kirkegavlen blev opsat et stort støbejernskors og kirkens klokke måtte fortsat stå i en stabel ude på kirkegården.

I skibets nordøsthjørne blev i 1904 opstillet en stor kakkelovn – første opvarmning af kirken nogensinde! Udgiften blev dækket ved en beboerindsamling. Kakkelovnen blev afl øst af elektrisk opvarmning efter anden verdenskrig. Der blev indlagt elektrisk lys i kirken i 1916. Før den tid havde man haft en lille petroleumslampe på hver stolegavl.

Kirken fik sit første orgel i 1912. Det nye Bruno Christensen-orgel blev bygget i 1980. To sølvplader på orgelet markerer begivenhederne.

I 1957 lykkedes det sjældne, at menighedsrådet fik lov at bygge tårn på kirken. Kirken havde arvet en sum penge øremærkede til det formål. Våbenhuset mod vest blev brudt ned og kvaderstenene genanvendt i tårnets vestmur. Den gamle mandsdør blev også genbrugt. Tårnet består af tre rum: Det nuværende våbenhus, en mellemetage til opbevaring af hengemt inventar og øverste åbne etage med 2 klokker, den ældste fra 1656 (omstøbt 1906), den yngste fra 1957. Af arven blev der nemlig overskud til en ny klokke.

I løbet af 1980erne opstod der så mange revner i ydermurene, at kirken måtte have en gennemgribende restaurering. I 1990 kunne vi genindvie kirken i dens nuværende skikkelse, efter at den havde været lukket et halvt år. Der var et ønske om at frilægge den smukke apsisrunding og få kirkens tre rum til at hænge bedre sammen. Dette er opnået dels ved at alle tre rum er ens kalkede, dels ved farvesætningen af inventar og loft, og endelig ved at udskifte altertavlen ››Den gode hyrde‹‹ med en Kristusfi gur. Gulvet blev nylagt, bænkene gjort bredere i sædet, vinduerne skiftet ud og murene grundigt reparerede. Valdemar Foersom Hegndal har tegnet korets inventar, har foreslået farvesætningen og lavet glasmosaikken i koret.

Kor og apsis havde ikke været sat om til grunden i 1874, så man undersøgte, om der var kalkmalerier under hvidtekalken. Det var der ikke.

ALTERET

Under gudstjenesten byder Vorherre os til bords ved alteret. Vi spiser nadver sammen med ham. Han er til stede og står på østsiden af bordet inde i apsis. For at markere det, er der opsat en Kristusfi gur omgivet af en korsramme, et tomt kors. Kristusfi guren står med udbredte arme, ikke korsfæstet – der er ingen sårmærker. Velsigner han? Tager han os i favn? Strækker han sig efter at være opstået fra de døde? Er korsrammen gravhulens indgang?

På alterets forside er indgraveret en fi sk. Fisken (græsk: IKTHYS) er det ældste kristussymbol fordi bogstaverne ikthys er de første bogstaver i ordene ››Jesus Kristus Guds Søn Frelser‹‹ – på græsk. Fiskens enkle linier genfindes som bølger i alterskrankens gitterværk.

På alteret står to gamle lysestager med indskrift og våbenskjold. De bliver

tændt til ære for Jesu legeme og blod.

På bordet ligger de fire lovbefalende bøger: Bibelen, Alterbogen med hver

søndags tekster i rækkefølge, Ritualbogen med alle tænkelige kirkeritualer

og salmebogen.

Den smukt restaurerede alterkalk fra 1685 er lavet af mester Wild, Aarhus.

Den står fremme under gudstjenesterne.

APSISVINDUERNE

Blev genetableret i 2005. Ruden er skabt af glaskunstneren Tchai Munch. Korets sydvindues mosaik hedder ››Pinse‹‹ og er lavet af Valdemar Foersom Hegndal.

PRÆDIKESTOLEN

Er fra 1857. Den kostede 56 rigsdaler + de 20 som arkitekten skulle have for at tegne den. Den måtte fornyes på grund af råd fra fod til midt på selve stolen ved restaureringen. Der har muligvis været malet billeder på den,

men man valgte at lade et skiftsted markere centrum i den lutherske forkyndelse, der gerne skulle lyde fra prædikestolen.

DØBEFONTEN

Blev ved restaureringen sat ind i nye, hyggelige omgivelser. Motiverne på fonten kan være svære at se, men tovsnoningen (symbol på evigheden) er tydelig, og man kan ane nogle løver (genfødsel) og livstræer (paradis). På foden ses fugle og fabeldyr. Dåbsfadet er skænket til kirken i 1691 af den daværende præst. Det er et traditionelt messingfad med et billede af Maria

Bebudelse.

Den syvarmede lysestage er fra 1930erne.

MARIA MEJLBY

På sydvæggen hænger en Madonnafi gur med Jesusbarnet på skødet. Hun er hul og umalet i ryggen og har formodentlig været en del af udsmykningen på kirkens sengotiske, katolske Maria-alter. Efter en noget omtumlet tilværelse dels på kirkens loft, dels i en vel emsig provsts privathjem, er hun nu kommet til ny ære og værdighed og er kirkens ældste

træskulptur. Bemalingen er af nyere dato.

ALTERTAVLERNE

Den næstældste træskulptur er renæssance-altertavlen ved orgeltrappen.

Den er fra 1625, men de tre sorte midterfelter er fra 1930erne. I 1880erne,

da Thorvaldsens fi gurer var på mode blev de tre billedfelter kasserede og

de kendte gipsfi gurer af Kristus, Paulus og Johannes placeret i hver sin himmelblå runding. 1934 fi k man malet en ny altertavle: en kopi af en kopi af en Joakim Skovgaard-tavle: Den gode hyrde. Omkring maleriet blev bygget en meget bred og groft udskåret granatæble-ramme, så tavlen fyldte hele apsisbuen. Den ældste tavle blev så forvist til nødvæggen, og de tre sorte felter blev sat ind med passende skriftsteder. Thorvaldsen og granatæblerne er deponeret i tårnrummet, og de to altertavler hænger nu som udtryk for kirkens omskiftelige historie.

GRAVSTENENE

Der er i kirken fi re gamle gravsten, to i korgulvet og to i våbenhuset.

De er fra 16- og 1700 tallet og har været lagt over storbønder i Mejlby sogn. På den ene gravsten i koret nævnes Søren Jensen (+1647). Han har givet alterstagerne til kirken.

KIRKEGÅRDEN

Rummer de slægter, der brugte kirken gennem århundrederne: Søndag på søndag, i fest ved dåb, konfirmation og bryllup og i sorg ved begravelser. Og kirkegården ændrer sig gennem årene, nye træer vokser op, udsmykningen af gravstederne følger modeluner, enkelte gamle markante

gravsten er kommet på ››pension‹‹ i en lille afdeling for sig selv, og mejlbyboerne kommer og går for at snakke med deres døde og pusle om deres hvilested. Få steder føler man vel mere slægternes og historiens skiften end på en kirkegård.

KAPELLET

I ligkapellet befi nder sig det nu guldbelagte støbejernskors fra kirkegavlen som udsmykning på væggen. Kapelbygningen rummer også graverfaciliteter og toilet.

Klik på hæftet, for at se mere.​

CVR: 37970972 | Bøggildsvej 16 | Todbjerg | 8530 Hjortshøj​

​​Telefon: 86 99 90 05​ | Email: VBL@km.dk